NQ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2019

11
NQ 71 Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2019