Toàn bộ quy trình kết nạp Đảng viên mới

21
 1. Xét chọn đi học lớp nhận thức về Đảng

Chọn đoàn viên, công đoàn ưu tú nhất để tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng, rồi lập danh sách báo cáo với Đảng ủy. Sau đó, Đảng ủy duyệt danh sách, lên kế hoạch tổ chức lớp “Bồi dưỡng nhận thức về Đảng”.

Lưu ý: Buổi họp xét chọn phải có ít nhất 2/3 thành viên của đơn vị tham dự, người được xét chọn phải đạt trên 50% số thành viên có mặt đồng ý.

Sau khi học xong, sẽ được cấp giấy chứng nhận, rồi tiếp tục được bồi dưỡng, theo dõi và giúp đỡ để đưa vào diện cảm tình Đảng.

 1. Giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng

Sau thời gian phấn đấu, các đơn vị tổ chức họp đề nghị xét kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú. Buổi họp phải có ít nhất 2/3 thành viên của đơn vị tham dự theo trình tự:

 • Người xin vào đảng tự nhận xét về bản thân.
 • Các ý kiến đóng góp của đơn vị về: Phẩm chất chính trị; Về đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng; Về học tập, chuyên môn; Về quá trình hoạt động và năng lực công tác.
 • Tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm.
 1. Hoàn tất hồ sơ đề nghị

Sau 3 tuần họp đề nghị, các đơn vị gửi hồ sơ lên cấp trên bao gồm:

 • Biên bản họp đơn vị.
 • Biên bản kiểm phiếu.
 • Phiếu tín nhiệm.

Sau khi nhận được hồ sơ, các chi bộ họp cho ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý cho khai lý lịch. Những trường hợp đạt sẽ được đảng viên chính thức trong chi bộ theo dõi, giúp đỡ.

Các chi bộ liên hệ văn phòng Đảng ủy để nhận “Lý lịch người xin vào Đảng”. Đảng viên được phân công trong khoảng thời gian 1 tuần phải chuyển lý lịch và hướng dẫn quần chúng khai lý lịch đầy đủ trong khoảng thời gian 2 tuần kể từ ngày nhận được lý lịch, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

 1. Thẩm tra lý lịch

Trong thời gian 2 tuần làm việc, hồ sơ thẩm tra lý lịch phải được gửi đi để thẩm tra. Công tác thẩm tra lý lịch bao gồm thẩm tra lý lịch bản thân và gia đình, thẩm tra vấn đề sinh hoạt và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Lưu ý: Người được cử đi xác minh lý lịch phải là đảng viên chính thức.

 1. Xét kết nạp

Sau khi thẩm tra lý lịch, đảng viên được phân công hướng dẫn viết giấy giới thiệu quần chúng vào đảng. Chi bộ họp ra nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên. Tiếp theo, tổng hợp hồ sơ xét kết nạp đảng trình Đảng ủy quyết định. Hồ sơ xét kết nạp đảng bao gồm:

 • Lý lịch của người xin vào Đảng (đã xong ở phần thẩm tra).
 • Đơn xin vào Đảng(viết tay, không được đánh máy – thêm phần tự nhận xét).
 • Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng.
 • Nhận xét Đảng viêncủa đoàn thể.
 • Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thểvà nơi cư trú.
 • Bản sao giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng.
 • Bảng điểm học tập có xác nhận của Phòng Đào tạo (đối với sinh viên).
 • Biên bản họp chi bộ xét kết nạpquần chúng ưu tú vào Đảng và Nghị quyết.
 • Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ.
 • Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Đảng bộ.
 1. Tổ chức lễ kết nạp

Khi có quyết định kết nạp Đảng viên trong vòng 1 tháng, chi bộ phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp Đảng viên bao gồm các phần:

 • Nghi thức Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 • Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.
 • Đại diện đảng viên được phân công đọc lời giới thiệu người vào Đảng.
 • Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đọc lời giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (đối với quần chúng là đoàn viên).
 • Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
 • Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ(toàn thể đảng viên đứng nghiêm).
 • Đại diện chi ủy nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ chi bộ nơi đảng viên đó sinh hoạt và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
 • Đại diện Đảng ủy cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có).
 • Bế mạc (chào cờ).
 1. Đảng viên dự bị

Thời gian dự bị là 12 tháng tính từ ngày tổ chức lễ kết nạp. Trong giai đoạn này, đảng viên dự bị có các quyền và nghĩa vụ như đảng viên chính thức (trừ quyền bầu cử, ứng cử và biểu quyết). Chi bộ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị.

 1. Chuyển Đảng viên chính thức

Sau 12 tháng kể từ ngày được kết nạp Đảng, Đảng viên dự bị phải làm bản kiểm điểm và làm đơn đề nghị Chi bộ xem xét chuyển đảng chính thức. Hồ sơ xét chuyển đảng chính thức bao gồm:

 • Đơn xin chuyển Đảng chính thức.
 • Bản nhận xét của đảng viên được phân công giúp đỡ.
 • Ý kiến nhận xét của BCH Công đoàn (hoặc của tổ công đoàn, có xác nhận của BCH Công đoàn cơ sở) hoặc BCH Đoàn nếu đang sinh hoạt Đoàn.
 • Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trúđối với đảng viên dự bị.
 • Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức Công đoàn và Chi bộ nơi đảng viên dự bị cư trú.
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị phổ thông (lớp bồi dưỡng đảng viên mới).
 • Biên bản họp Chi bộ xét chuyển chính thức.
 • Nghị quyết công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ.
 • Nghị quyết công nhận Đảng viên chính thức của Đảng ủy.

Trên đây là toàn bộ quy trình để trở thành một người Đảng viên chính thức, được đứng trong đội ngũ của Đảng.