Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Trường năm 2019

44
KH 100 Khai mạc và tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Trường năm 2019