Trao thưởng HSSV có thành tích cao tại hội thi tay nghề cấp trường...

Ngày 01/4/2019 tại hội trưởng tầng III, nhà A1 Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ trao thưởng cho...

Quy định quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:    307 /QĐ-CĐCT   ...

Quy chế công tác học sinh, sinh viên

QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH,  SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định Số:288/QĐ-CĐCT  ngày 21 tháng 9...

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

Ngày 05/9/2018, trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Tại lễ khai giảng...

Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018

Thực hiện theo kế hoạch năm học, ngày 24/8/2018 thầy và trò trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị...

Thông báo