CBGV PHÒNG ĐÀO TẠO

Tập thể cán bộ giáo viên Phòng Đào tạo Điện thoại: 02083. 845.036  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tổ chức nhân sự:  Trưởng phòng: Hoàng Văn Tá Phó Trưởng phòng: Trần Mạnh Hùng Chức năng, nhiệm vụ của Phòng: 2.1- Chức năng: - Tham...

Thông báo