Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội I -...

Nghị quyết  số 27 – NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 về cải cách...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán...

Thông tư 03/2014 quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Số:    03 /2014/TT-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng...

Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH tiêu chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2017/TT-BLĐTBXH Hà...

Nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 16/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015   NGHỊ...

Thông báo

Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nCoV

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Ban Chỉ đạo phòng...