Chức năng nhiệm vụ

19
 1. Chức năng
 • Quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng.
 • Tham mưu xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra và kiểm định chất lượng.
 • Phối hợp thanh kiểm tra theo quy định.
 • Kiến nghị, giải pháp thực hiện hiệu quả.
 1. Nhiệm vụ:
  • Công tác thanh tra, kiểm tra
 • Thanh kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch định kỳ và đột xuất.
 • Có thể đề xuất huy động thêm người tham gia thanh kiểm tra.
 • Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho HT.
 • Tiếp dân giải quyết các khiếu nại tố cáo, tiếp phụ huynh, HSSV.
 • Xây dựng Kế hoạch, bồi dưỡng hướng dẫn về công tác thanh tra.
 • Phối hợp với Ban thanh tra nhân dân.
 • BC sơ kết, tổng kết về công tác thanh tra kiểm định.
 • Phòng ngừa chống tham nhũng, lãng phí.
 • BC tổng kết rút kinh nghiệm, kiến nghị, đề nghị sửa đổi bổ sung liên quan.
  • Công tác kiểm định bảo đảm chất lượng
 • Phối hợp với ĐT kiểm tra thực hiện quy chế, nội quy, quy định của nhà trường.
 • Phối hợp giám sát, kiểm tra thực hiện các kỳ thi, kiểm tra và đánh giá kết quả; theo dõi nề nếp dạy và học.
 • Giám sát, kiểm tra việc tổ chức, xét duyệt hồ sơ tuyển sinh, cấp văn bằng chứng chỉ.
 • Triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Lập kế hoạch tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác thanh kiểm tra và kiểm định chất lượng.
 • Chủ trì, tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm định chất lượng dạy nghề.
 • Thực hiện công tác kiểm định tại trường.
 • Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học về quản lý thi và kiểm định chất lượng. Chủ trì tập huấn về công tác thi và kiểm định chất lượng.
 1. Quyền hạn
 • Thanh kiểm tra thực hiện quy chế, quy định; công tác thi kiểm tra và tuyển sinh.
 • Triệu tập CBVCNLĐ để giải quyết 1 số công việc, yêu cầu tạm dừng để làm rõ GV và HSSV vi phạm.
 • Trình HT ký văn bản liên quan.
 • Giám sát tổ chức thi kết thúc môn học, modul, ghép phách vào điểm và thông báo điểm.
 • Quản lý Khu Hội trường lý thuyết và theo dõi kế hoạch, sổ sách lên lớp của GV.