Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội I -...

Nghị quyết  số 27 – NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 về cải cách...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán...

Thông báo

Thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ chính quy khóa 56, năm học 2020 - 2021 như sau: I. HỆ...

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên lần thứ XX

Trong ngày 21/5/2020 Đảng bộ Trường cao đẳng Công thương Thái nguyên đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần...