Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội I -...

Nghị quyết  số 27 – NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 về cải cách...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán...

Thông tư 03/2014 quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Số:    03 /2014/TT-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng...

Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH tiêu chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2017/TT-BLĐTBXH Hà...

Nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 16/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015   NGHỊ...

Thông báo

Thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ chính quy khóa 56, năm học 2020 - 2021 như sau: I. HỆ...

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên lần thứ XX

Trong ngày 21/5/2020 Đảng bộ Trường cao đẳng Công thương Thái nguyên đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần...